Heureka
Letní tábor - akce pro děti i dospělé

Všeobecné podmínky pro tábory

Letní tábory pořádá Mladí ochránci přírody Heureka (dále jen "Heureka"). Je neziskovou organizací s vlastní právní subjektivitou. Důvodem jejího vzniku je organizace letních táborů a celoroční činnosti s dětmi. Pořádá akce pro své členy.

V ceně tábora je zahrnuta úhrada členského příspěvku (100 Kč/dítě/rok). Heureka ho uhradí Sdružení mladých ochránců přírody. Dítě je pojištěno na všech akcích, které Heureka v kalendářním roce pořádá.

Členství je dobrovolné. Jedinou podmínkou je kladný vztah dítěte k přírodě.

 1. Přihláška na akci

  1. V případě zájmu o účast na akci pořádanou organizací Heureka vyplňte přihlášku na našich stránkách.
  2. Na jednu přihlášku je možné přihlásit jednoho účastníka nebo sourozence. Po obdržení závazné přihlášky Vám písemně potvrdíme její přijetí a rezervaci místa pro přihlášeného účastníka. Uvedeme evidenční číslo, které je zároveň variabilním symbolem pro platbu (bod 2.1).
  3. Dávám výslovně souhlas s tím, aby Heureka zastoupená Vladimírem Mauerem, IČO: 01193848, jako pořadatel letního tábora a dalších akcí pro děti zpracovával v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů osobní údaje uvedené na přihlášce. Organizace může používat tyto údaje pouze v rozsahu nutném pro svou činnost. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou, přičemž odvolání tohoto souhlasu lze učinit kdykoli písemnou formou. Poté je organizace povinna údaje do jednoho roku vyřadit z evidence.
  4. Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v kronikách, tisku, na internetu, atp. Rodiče i dítě souhlasí, že prostor tábora bude snímán webovou kamerou bez záznamu.
 2. Úhrada akce

  1. Úhradu akce proveďte přiloženou poštovní složenkou, nebo převodním příkazem na účet číslo 2100145361/2010 vedený u FIO banky. V obou případech doplňte variabilní symbol, kterým je číslo uvedené v potvrzení přihlášky nebo na faktuře. U sourozenců proveďte platbu jednou složenkou pod stejným variabilním symbolem.
  2. Úhradu poukazu na tábor proveďte nejpozději do 30 dnů po obdržení potvrzení Vaší závazné přihlášky. Jestliže úhrada v tomto termínu neproběhne, je přihláška na akci zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům. V případě, že v tomto termínu nemůžete platbu provést, kontaktujte nás, abychom se dohodli na termínu splatnosti podle Vašich možností.
  3. Jestliže potřebujete vystavit fakturu, zašlete nám s přihláškou údaje pro fakturaci (IČO, adresu zaměstnavatele...). Potvrzení pro zaměstnavatele Vám na Vaši žádost zašleme po obdržení závazné přihlášky.
 3. Průběh akce

  1. V případě, že probíhající akci musí účastník ze zdravotních důvodů předčasně ukončit, zavazuje se mu společnost vrátit část poukazu ve výši 150,- Kč za každý celý den neúčasti. Peníze budou zaslány na základě písemné žádosti zákonného zástupce do 30 dnů od doručení žádosti.
  2. V případě závažného narušování programu (včetně nevhodného chování ke spoluúčastníkům) je hlavní vedoucí oprávněn vykázat účastníka z tábora bez nároku na úhradu neposkytnutých služeb.
 4. Změna smlouvy

  1. Smlouvou se rozumí nabídkový materiál k dané akci zahrnující nabízené služby, které poskytne organizace, cenu za služby a podepsaná závazná přihláška účastníka obsahující všeobecné obchodní podmínky pro účast na akci. Délka akce je určena termíny uvedenými na závazné přihlášce, místa odjezdu a příjezdu spolu s dalšími podrobnými informacemi jsou uvedeny v pokynech, které dítě obdrží spolu s potvrzením závazné přihlášky. Kompletně jsou přístupné také na internetové adrese: www.heurekazo.cz.
  2. Organizace je oprávněna uskutečnit změny jednotlivých slu·eb proti sjednanému rozsahu, v případě, že nastanou nepředvídané okolnosti. Dojde-li ze strany Heureka ke zrušení akce, musí tuto skutečnost účastníkovi neprodleně oznámit a vrátit bez zbytečného odkladu zaplacenou částku v plné výši.
  3. Provede-li Heureka před zahájením tábora podstatnou změnu v kvalitě, termínu nebo v ceně je povinna tuto skutečnost účastníkovi neprodleně oznámit a vyžádat ve stanovené lhůtě písemný souhlas s provedenou změnou. Jestliže účastník se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit a společnost je povinna vrátit účastníkovi zaplacený poukaz v plné výši.
 5. Stornovací podmínky

  1. Zákazník má právo kdykoli před začátkem akce odstoupit od smlouvy. Zrušení akce lze provést pouze písemně. Pro určení data odstoupení od smlouvy je rozhodující datum osobního doručení písemného oznámení o odstoupení nebo data poštovního razítka. Náhradník, není-li dosud zařazen mezi účastníky tábora, neplatí žádné stornovací poplatky.
  2. Při zrušení smlouvy je nutné uhradit společnosti Heureka účelně vynaložené náklady, které v důsledku toho vznikly. Společnost má právo odečíst stornovací poplatek z předem zaplacené ceny.
  3. Stornovací poplatky jsou
   • Do 3 měsíců před stanoveným termínem odjezdu 50% z ceny poukazu
   • Do 45 dnů před odjezdem 75% z ceny poukazu
   • Méně než 15 dnů před odjezdem 100% z ceny poukazu
  4. Jestliže rodiče chtějí dítě přesunout na jiný turnus v době kratší než 30 dní před zahájením akce, je poplatek za změnu turnusu 100,- Kč.
  5. V případě, že důvodem neúčasti dítěte na akci Heureky je zdravotní stav, je maximální stornovací poplatek ve výši 50 procent z uhrazené částky.
 6. Reklamace

  1. Heureka neručí za škody, které účastníkovi akce vzniknou svévolným jednáním či neuposlechnutím pokynů zástupců organizace.
  2. V případě, že rozsah či kvalita služeb je nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká zákazníkovi právo a reklamaci. Nárok je nutné uplatnit nejpozději do 30. dnů po skončení akce písemně. Organizace je povinna rozhodnout do 30 dní od doručení reklamace.
  3. Zákazník je povinen veškeré svoje výhrady neprodleně sdělit v místě vzniku, aby byla provedena náprava včas na místě.
  4. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu organizace nebo okolnostem na straně účastníka, na základě kterých účastník zcela nebo zčásti nevyužije zaplacené a organizací zabezpečené služby, nevzniká účastníkovi nárok na slevu z ceny služeb.
  5. Organizace neodpovídá za škodu způsobenou:
   • účastníkem
   • třetí osobou, která není spojena s pořádáním akce
   • neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat
 7. Všeobecná ustanovení

  1. Podpisem závazné přihlášky potvrzuje zákonný zástupce, že jsou mu tyto podmínky známy, souhlasí s nimi a bez výhrad je přijímá.
  2. Osobou oprávněnou jednat jménem Heureka je Vladimír Mauer nebo hlavní vedoucí pověřený vedením akce.

V Mladočově 1.9.2019 Vladimír Mauer v.r.