Heureka
Letní tábor - akce pro děti i dospělé

Táborový řád

Pro správný chod tábora, dobrou náladu a hlavně kvůli bezpečí všech je velmi důležité, aby existovala nějaká pravidla.

Pravidla nás nemají svazovat, ale říkají nám, čeho se vyvarovat, abychom si celý tábor ve zdraví užili. Bez základních pravidel by nikoho z účastníků TÁBOR nebavil a nemohl by existovat.

Pro všechny táborníky je dodržování řádu závazné. V případě přestoupení jsou informováni rodiče a je možné vyloučení dítěte z tábora.

 1. Jako účastník letního dětského tábora budu dodržovat táborový řád! V případě, že poruším některé z pravidel, ponesu za to zodpovědnost.
 2. Budu dodržovat denní režim, mně svěřené úkoly se budu snažit pečlivě a zodpovědně plnit, se svěřeným nářadím a sportovními potřebami budu zacházet opatrně a budu se chovat tak, aby žádnému účastníkovi nevzniklo žádné nebezpečí. Vždy všechny vypůjčené věci v pořádku a včas vrátím na určené místo.
 3. Budu bez odmlouvání plnit příkazy vedoucích a praktikantů, bez jejich svolení se nikdy nevzdálím z programu činnosti ani z prostoru objektu tábora. Do vody nejdu bez jejich souhlasu, stejně tak bez jejich souhlasu nelezu na stromy a nepodnikám jiné extrémní a nebezpečné výkony. Při koupání budu dodržovat všechna pravidla pro bezpečné koupání a bez výhrad budu respektovat všechny pokyny vedoucího, praktikanta a ostatních dospělých osob pověřených zabezpečením pořádku a bezpečnosti.
 4. Ke všem dětem i dospělým v táboře se budu chovat kamarádsky, slušně a s pochopením pro jejich slabé stránky, protože ani já nejsem dokonalý. Totéž očekávám od ostatních. Budu se snažit být samostatný a svým přístupem nebudu omezovat ostatní účastníky tábora. Vím, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhých. Nebudu se snižovat k používání hrubých slov a vulgarismů, budu se zdržovat takového jednání, které by vedlo ke sporům, rvačkám a vzájemné nesnášenlivosti. Hry beru s úsměvem, umím vyhrávat i prohrávat. Neposmívám se ostatním.
 5. Nesmím vstupovat do ubytovacích prostor jiných táborníků. Mohu si uložit peníze a jiné cennosti u svého vedoucího. Pokud si peníze a jiné cennosti nechám u sebe a ztratím je, je to výhradně vina dotyčného táborníka. Vedoucí za ztrátu nenesou žádnou odpovědnost. Na své věci si musím dávat pozor a udržovat je v pořádku.
 6. Budu dodržovat noční klid. Po vyhlášené večerce nemohu bez naléhavé příčiny opustit svůj pokoj/chatku/stan a nesmím navštěvovat jiné táborníky.
 7. Veškeré problémy bez otálení hlásím svému oddílovému vedoucímu. Pokud budu mít pocit nespravedlnosti či špatného zacházení, bez všech obav se obrátím na hlavního vedoucího tábora nebo na kteroukoli dospělou osobu v táboře, ke které mám důvěru. Veškeré ztráty ihned hlásím svému vedoucímu. Mám právo rozhovoru s hlavním vedoucím tábora kdykoliv mám nějaký problém, který nejsem schopen vyřešit s oddílovým vedoucím.
 8. Budu dbát na osobní hygienu a čistotu, zejména před každým jídlem a před spánkem. Při potřebě návštěvy WC použiji táborové záchody, a to i v noci.
 9. Budu dodržovat pitný režim, pít nápoje připravené v kuchyni nebo zakoupené v bufetu. Do jídelny je zákaz vstupovat mimo doby výdeje jídel, pokud zde neprobíhá táborový program. Vezmu si tolik jídla, kolik sním. Mohu si jít přidat a požádat o jídlo v případě, že mám hlad. Do kuchyně je přísný zákaz vstupu!
 10. Tábor i jeho okolí budu udržovat v čistotě, odpadky budu dle pokynů oddílového vedoucího odnášet do připravených nádob na určené místo. Budu se chovat šetrně k přírodě i zařízení a vybavení tábora a vyvaruji se jeho úmyslného ničení. V případě úmyslného ničení si uvědomuji, že mohu být  vyloučen z tábora a způsobená škoda bude rodičům účtována. V rámci možností se budu snažit šetřit s vodou a chránit přírodu.
 11. Bez vědomí a dozoru vedoucího oddílu nebudu nikdy rozdělávat oheň, a to ani v táborovém ohništi. Nikdy nerozdělám oheň přímo v lese.
 12. Jakékoli i sebemenší zranění či nevolnost ihned ohlásím oddílovému vedoucímu, žádné zdravotní obtíže nezatajím.
 13. Po dobu tábora platí přísný zákaz kouření, pití alkoholických nápojů, používání omamných a psychotropních látek a jedů, sexuálních hrátek mezi dětmi, násilí, hrubé neslušnosti nebo skutků, které by mohly být klasifikovány jako přestupek nebo trestný čin. Za porušení tohoto zákazu budu z tábora ihned vyloučen bez nároku na jakoukoli kompenzaci.
 14. Dám si předsevzetí, že z tábora napíšu svým rodičům a kamarádům.